നെല്ലിക്ക ആദ്യം കൈക്കുകയും പിന്നെ മധുരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്?

Post a Comment (0)
Previous Post Next Post